Korakia Lamp

6.75 X 9.75" 2015
watercolor on arches